Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

NJZ - Jak jsme pokročili s přípravou

NJZ - Jak jsme pokročili s přípravou

23.12.2020

Shrnutí Ing. Petra Závodského, generálního ředitele EDU II - klíčové činnosti a kroky přípravy projektu nového jaderného bloku v Dukovanech.

Podle doporučení tzv. uhelné komise bude muset Česká republika ukončit spalování uhlí při výrobě elektřiny v roce 2038. Reálně ale dojde k odstavování již dříve. Dnes sice elektřinu exportujeme, ale to se rychle změní. V letošním roce uzavře ČEZ první velkou elektrárnu po 22 letech, do roku 2030 se uzavřou další. Celkově se v ČR postupně odstaví více než 10 000 MW instalovaného výkonu uhelných elektráren. I z toho vyplývá význam včasného spuštění nového bloku v Dukovanech.

Rok 2020 byl pro všechny specifický a náročný. I přes problémy s omezeními způsobenými epidemií viru Covid-19 se nám podařilo pokročit s přípravou nového bloku v Dukovanech. Významným milníkem byl podpis dvou smluv mezi Českou republikou zastoupenou Ministerstvem průmyslu a obchodu a společnostmi ČEZ, a. s. a Elektrárna Dukovany II, a. s. (EDUII). Smlouvy byly podepsány 28. 7. 2020.

První (rámcová) smlouva zastřešuje celkovou spolupráci při výstavbě nového jaderného bloku. Druhá (tzv. první prováděcí) smlouva pokrývá první etapu projektu. Podle ní má ČEZ/EDUII povinnost urychleně připravovat výstavbu prvního nového jaderného bloku v České republice po 20 letech. Konkrétně do roku 2024 musí zajistit povolení k umístění, územní rozhodnutí a vybrat dodavatele. Stát na druhou stranu dává možnost ČEZ odprodat celý projekt za vynaložené náklady státu v případě, že regulatorní a legislativní podmínky v EU či ČR znemožní stavět tuto elektrárnu.

Výrazně jsme pokročili i v licenčních a povolovacích řízeních. V březnu jsme na Státní úřad pro jadernou bezpečnost předali dokumentaci se žádostí o povolení k umístění jaderného zařízení. Tento proces by měl být ukončen v březnu příštího roku vydáním povolení k umístění. Zároveň probíhá příprava k dokumentace k územnímu řízení. Zde jsme zpracovali všech dvanáct dokumentací pro jednotlivé stavby (např. hlavní staveniště, vyvedení výkonu, odvod odpadních vod atd.) a odeslali jsme je k vyjádřením jednotlivým dotčeným orgánům státní zprávy, kdy každou dokumentaci jsme odesílali zhruba na 40 úřadů. Po obdržení všech vyjádření připravíme vlastní žádost o územní rozhodnutí a předáme ji na stavební úřad v Třebíči v polovině příštího roku.

Klíčovou činností je však výběrové řízení na dodavatele nového bloku. Společnost EDU II pracovala na přípravě poptávkové dokumentace několik let. Využili jsme zkušenosti z výběrového řízení na Temelín a zapracovali nové požadavky. Do poptávkové dokumentace jsme zapracovali i všechna opatření k eliminaci / zmírnění bezpečnostních rizik souvisejících s projektem, která mohou v souladu s právním řádem zajistit společnosti EDU II, popř. ČEZ. Zajištění bezpečnostních požadavků nad rámec oprávnění, resp. kompetencí daných podnikatelským subjektům musí ze zákona zajistit složky státní správy. Dokumentace prošla externí kontrolou jak z právního, tak z technického hlediska, přičemž jsme využili zkušeností nejlepších expertů. Ti potvrdili připravenost poptávkové dokumentace pro zahájení výběru dodavatele.

 

Na závěr bych vám všem rád upřímně poděkoval za podporu a popřál klidné požehnané Vánoce, prožité ve zdraví a v pohodě a do nového roku jen vše nejlepší.

 

Petr Závodský, generální ředitel Elektrárna Dukovany II

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany