Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

O nás

 

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Vznik

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany na straně jedné a sdružením obcí Energoregion 2020 a Ekoregion 5, obcí Dukovany a Rouchovany a Okresním úřadem v Třebíči na straně druhé.

V důsledku reformy státní správy, reorganizace společnosti ČEZ a zkušeností získaných z činnosti komise byla v roce 2003 provedena inovace Dohody o vzniku OBK. Smluvními partnery jsou ČEZ, a.s. a sdružení obcí Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obce Dukovany a Rouchovany. Tyto obce a sdružení obcí delegují sedm členů – důvěryhodných zástupců občanů. Ti mají na straně společnosti ČEZ tým spolupracovníků - specialistů Jaderné elektrárny Dukovany.

V září roku 2016 k Dohodě o vzniku OBK přistoupila i Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Zástupce SÚRAO, který je také členem OBK při JE Dukovany, pravidelně informuje OBK o problematice výstavby hlubinného úložiště a ukládání radioaktivních odpadů.

Vzorem i inspirací pro vznik Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany byly občanské komise ve Švédsku. Švédské komise jsou však zřizovány ze zákona, OBK při EDU na základě dohody mezi elektrárenskou společností ČEZ a veřejností v okolí elektrárny.

Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou.  Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích.

 

Ćinnost

OBK se schází zpravidla 4x ročně při řádných jednáních komise, v případě potřeby předání urgentních informací je svoláno mimořádné zasedání.

OBK navštěvuje prostory a zařízení Jaderné elektrárny Dukovany, kde to dovoluje provozní režim, k ověření stavu dotčených zařízení a k upřesnění informací obdržených od společnosti ČEZ.při zasedáních, písemně nebo jinou formou.

Jako pozorovatelé se členové OBK účastní plánovaných havarijních cvičení, besed se studenty v rámci programů Skupiny ČEZ – Letní univerzita a Jaderná maturita a dalších aktivit v JE Dukovany.

OBK je ve spolupráci s oddělením vnějších vztahů JE Dukovany pořadatelem seminářů pro veřejnost, převážně pro zástupce obcí zóny havarijního plánování. Témata seminářů jsou volena v souvislosti s aktuálním děním v oblasti jaderné energetiky. V posledním období je téma úzce spojeno s událostmi v JE Fukušima, zátěžovými testy evropských elektráren a stanovenými nápravnými opatřeními, které byly po událostech v Japonsku pro JE Dukovany stanoveny.

Pravidelnými hosty seminářů je předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a zástupci občanských informačních komisí ze Slovenska, OIK Bohunice a OIK Mochovce. K vzájemné spolupráci dochází i s dalšími jadernými sdruženími, Českou nukleární společností a sdružením žen pracujících v jaderné energetice, WIN Czech.

OBK se významnou měrou podílela na vzniku kanceláře Jaderné regiony ČR, jejímž úkolem je zastupovat jadernou  veřejnost, obyvatel v okolí jaderných zařízení, v orgánech a různých veřejných fórech v České republice i v rámci Evropské unie.

 

Předávané informace

O aktuálním provozu JE Dukovany je OBK informována prostřednictvím denních zpráv s ukazateli o výrobě, probíhajících odstávkách a údržbě zařízení. Seznamována je i s hodnocením jaderné bezpečnosti, radiační situace a ochrany životního prostředí.

Samozřejmostí jsou informace o realizovaném technickém rozvoji JE Dukovany a informace se závěry státních orgánů a mezinárodních misí týkajících se bezpečnosti JE Dukovany.

V případě vyhlášení mimořádné situace jsou členové OBK informování o události ihned.

 

Vzdělávání

Členové OBK absolvují odbornou přípravu z oblasti jaderné energetiky na Školícím a výcvikovém centru v Brně. Stejně jako zaměstnanci elektrárny splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany, to obnáší pravidelné absolvování psychologických testů a školení z oblasti fyzické a požární ochrany a školení BOZP.

Dalšího vzdělávání se komisi dostává při exkurzích nejen v elektrárně samotné, ale i při cestách po jaderných zařízeních v Česku i zahraničí. Díky zkušenostem ze zahraničí má Občanská bezpečnostní komise možnost srovnání provozu JE Dukovany s ostatními elektrárnami a jadernými zařízeními ve světě.

 

 

 

 

Soubory ke stažení

Představení činnosti OBK předsedou Alešem Johnem v Zápisníku Rádia Petrov

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany