Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Ptáte se

Bude v Dukovanech stát 5. blok? Je možné odhadnout datum?

17.1.2022

Aktualizovaná státní energetická koncepce, kterou vláda Bohuslava Sobotky schválila v květnu 2015, a navazující Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky, schválený na počátku června 2015, počítají s jádrem jako s významným zdrojem elektrické energie, který má zajistit energetickou soběstačnost České republiky a spolehlivost dodávek koncovým odběratelům. V lokalitě Dukovany počítá do budoucna s 1 až 2 novými bloky. Vzhledem k aktuálnímu dobrému technickému stavu stávajících čtyř bloků Jaderné elektrárny Dukovany lze předpokládat jejich další bezpečný a spolehlivý provoz. Poté jejich dožití bude následovat jejich postupné odstavení. Případné nové bloky by byly tedy výkonovou náhradou za ty stávající.

Přípravné práce a hlavně povolovací řízení před výstavbou nového jaderného zdroje jsou velice časově náročné. Od začátku příprav do spuštění nových bloků to trvá podle dnešních odhadů 22 let. Společnost ČEZ, a. s., již několik let provádí průzkumy a přípravné práce v obou současných jaderných lokalitách v Dukovanech i Temelíně. Celý proces příprav v rámci OBK pečlivě monitorujeme a sledujeme.

K řešení příprav výstavby nových jaderných zdrojů v ČR byl červnu roku 2016 zřízený vládní stálý výbor pro jadernou energetiku v čele s ministrem průmyslu a obchodu. 

V roce 2015 byla založena společnost Elektrárna Dukovany II, která je součástí divize jaderná energetika Skupiny ČEZ. Jejím úkolem je příprava, realizace stavby a provozování nového jaderného zdroje v lokalitě Jaderné elektrárny Dukovany.

V Březnu 2020 podala společnost ČEZ žádost o Povolení k umístění jaderného zařízení na Státní úřad pro jadernou bezpečnost, to bylo společnosti Elektrárna Dukovany II doručeno 8. března 2021.

V červenci 2020 byly mezi Českou republikou, zastoupenou Ministerstvem průmyslu a obchodu ĆR společností ČEZ, a. s., a společností Elektrárna Dukovany II, a. s , podepsány smlouvy týkajících se stavby nového jaderného zdroje v lokalitě elektrárny Dukovany. Podpis těchto klíčových smluv, tzv. rámcové a prováděcí smlouvy, přímo navazuje na jejich odsouhlasení jak orgány Skupiny ČEZ, tak také Vlády České republiky dne 20. července 2020, kdy Vláda také schválila model financování nových jaderných zdrojů přímou podporou státu, a to formou poskytnutím návratné finanční výpomoci. Schválený model financování i smlouvy mezi státem a investorem představují z pohledu práva EU veřejnou podporu, která vyžaduje notifikaci. Proces notifikace začne tzv. prenotifikační fází v návaznosti na aktuální dění. Tento proces je plně v gesci státu.

Rámcová smlouva obsahuje základní principy spolupráce mezi státem a Skupinou ČEZ. První prováděcí smlouva pak zajišťuje, aby ČEZ a EDU II vykonávaly činnosti, které povedou k přípravě výstavby v Dukovanech v souladu se stanoveným harmonogramem a rozpočtem. Podepsané smlouvy jsou zveřejněny v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/)

Při přípravě nového bloku v Dukovanech došlo v roce 2021 k výraznému pokroku v licenčních a povolovacích řízeních. V březnu 2021 společnost EDU II získala od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost povolení k umístění jaderného zařízení. Dále i autorizaci výrobny elektrické energie dle Energetického zákona. EDU II dokončila a na Stavební úřad v Třebíči předala dokumentaci k územnímu řízení, a to včetně stovek stanovisek, vyjádření a rozhodnutí úřadů.

Klíčovou činností na kritické cestě harmonogramu je bezesporu výběrové řízení na dodavatele nového bloku. Poptávková dokumentace byla dokončena a předána na stát k finálnímu potvrzení zapracování bezpečnostních požadavků. Rovněž společnost EDU II obdržela odpovědi uchazečů k bezpečnostním dotazům a tyto byly předány na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Souhlas státu se zahájením výběrového řízení očekává společnost EDU II na začátku roku 2022.

V sekci Ke stažení a také v příloze níže je (Listopad 2017) vydaná brožura k projektu výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, která celý proces popisuje.

 

 

Další aktuálnlí informace najdete na:

www.cez.cz/njz   

https://www.cez.cz/cs/o-cez/skupina-cez/vyznamne-spolecnosti-skupiny-cez/elektrarna-dukovany-ii


Soubory ke stažení

Brožura - NJZ v lokalitě Dukovany

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany