Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Ptáte se

Bude v Dukovanech stát 5. blok? Je možné odhadnout datum?

10.3.2021

Aktualizovaná státní energetická koncepce, kterou vláda Bohuslava Sobotky schválila v květnu 2015, a navazující Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky, schválený na počátku června 2015, počítají s jádrem jako s významným zdrojem elektrické energie, který má zajistit energetickou soběstačnost České republiky a spolehlivost dodávek koncovým odběratelům. V lokalitě Dukovany počítá do budoucna s 1 až 2 novými bloky. Vzhledem k aktuálnímu dobrému technickému stavu stávajících čtyř bloků Jaderné elektrárny Dukovany lze předpokládat jejich další bezpečný a spolehlivý provoz. Poté jejich dožití bude následovat jejich postupné odstavení. Případné nové bloky by byly tedy výkonovou náhradou za ty stávající.

Přípravné práce a hlavně povolovací řízení před výstavbou nového jaderného zdroje jsou velice časově náročné. Od začátku příprav do spuštění nových bloků to trvá podle dnešních odhadů 22 let. Společnost ČEZ, a. s., již několik let provádí průzkumy a přípravné práce v obou současných jaderných lokalitách v Dukovanech i Temelíně. Celý proces příprav v rámci OBK pečlivě monitorujeme a sledujeme.

K řešení příprav výstavby nových jaderných zdrojů v ČR byl červnu roku 2016 zřízený vládní stálý výbor pro jadernou energetiku v čele s ministrem průmyslu a obchodu. Koordinaci výstavby nových jaderných bloků zajišťoval vládní zmocněnec Ján Štuller, které od února 2018 ve funkci vystřídal Jaroslav Míl.

V roce 2015 byla založena společnost Elektrárna Dukovany II, která je součástí divize jaderná energetika Skupiny ČEZ. Jejím úkolem je příprava, realizace stavby a provozování nového jaderného zdroje v lokalitě Jaderné elektrárny Dukovany.

V Březnu 2020 podala společnost ČEZ žádost o Povolení k umístění jaderného zařízení na Státní úřad pro jadernou bezpečnost, to bylo společnosti Elektrárna Dukovany II doručeno 8. března 2021.

V červenci 2020 byly mezi Českou republikou, zastoupenou Ministerstvem průmyslu a obchodu ĆR společností ČEZ, a. s., a společností Elektrárna Dukovany II, a. s , podepsány smlouvy týkajících se stavby nového jaderného zdroje v lokalitě elektrárny Dukovany. Podpis těchto klíčových smluv, tzv. rámcové a prováděcí smlouvy, přímo navazuje na jejich odsouhlasení jak orgány Skupiny ČEZ, tak také Vlády České republiky dne 20. července 2020, kdy Vláda také schválila model financování nových jaderných zdrojů přímou podporou státu, a to formou poskytnutím návratné finanční výpomoci. Schválený model financování i smlouvy mezi státem a investorem představují z pohledu práva EU veřejnou podporu, která vyžaduje notifikaci. Proces notifikace začne tzv. prenotifikační fází v návaznosti na aktuální dění. Tento proces je plně v gesci státu.

Rámcová smlouva obsahuje základní principy spolupráce mezi státem a Skupinou ČEZ. První prováděcí smlouva pak zajišťuje, aby ČEZ a EDU II vykonávaly činnosti, které povedou k přípravě výstavby v Dukovanech v souladu se stanoveným harmonogramem a rozpočtem. Podepsané smlouvy jsou zveřejněny v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/)

Společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. (EDU II) pokročila v přípravě projektu nového zdroje, včetně přípravy výběrového řízení. Diskuse se zástupci státu o obchodně technických otázkách byla uzavřena. Zůstává otevřena otázka bezpečnostních požadavků. Byly předloženy návrhy 4 variant k zahájení výběrového řízení:

  1. Přizvat do výběrového řízení všechny uchazeče (CGN, EdF, KHNP, Rosatom, Westinghouse) s možností vyloučit uchazeče v průběhu / na konci výběrového řízení při stanovení pořadí.
  2. Přizvat do výběrového řízení 3 uchazeče (EdF, KHNP, Westinghouse).
  3. Přizvat do výběrového řízení 3 uchazeče (EdF, KNHP, Westinghouse) a dalším uchazečům CGN a Rosatom umožnit účast ve výběrovém řízení jako členové konsorcia, za předpokladu, že ostatní členové konsorcií budou ze zemí EU nebo NATO. Konkrétní podmínky takovéhoto zapojení v konsorciích by byly dále posuzovány z hlediska bezpečnostních zájmů a požadavků ČR, na základě, kterých by Stát dále jednal.
  4. Tato vláda nerozhodne o zahájení výběrového řízení a rozhodnutí ponechá na další vládu po volbách do PSP. Jedná se o variantu technického charakteru pro případ, pokud by byla dlouhodobě zásadní neshoda na tom, kterou z variant 1-3 aplikovat.

Vzhledem k tomu, že jde o dlouhodobý projekt a je důležité, aby došlo alespoň k většinové shodě parlamentních stran proběhlo 27.1.2021 jednání předsedů parlamentních stran, kde byly tyto varianty projednány. Panuje shoda na potřebě zahájit výběrové řízení co nejdříve. 

Zároveň pokračuje licenční proces, tedy proces povolení k umístění jaderného zařízení (dle Atomového zákona). Připravujeme se na podání žádosti k Autorizace výrobny (dle Energetického zákona) a předání dokumentace k územnímu řízení (dle Stavebního zákona).

Se zástupci státu pokračují intenzívní jednání o obchodních otázkách souvisejících se stavbou.

 

V sekci Ke stažení a také v příloze níže je (Listopad 2017) vydaná brožura k projektu výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, která celý proces popisuje.

Další informace najdete na: www.cez.cz/njz a https://www.cez.cz/cs/o-cez/skupina-cez/vyznamne-spolecnosti-skupiny-cez/elektrarna-dukovany-ii


Soubory ke stažení

Brožura - NJZ v lokalitě Dukovany

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany