Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Proces EIA pro NJZ v lokalitě Dukovany zahájen - rozhovor s GŘ společnosti EDU II

Proces EIA pro NJZ v lokalitě Dukovany zahájen - rozhovor s GŘ společnosti EDU II

24.11.2017

V polovině listopadu podnikl ČEZ velmi významný krok v přípravě výstavby dvou nových jaderných bloků v lokalitě Dukovan. Požádal o posouzení této stavby na životní prostředí, tzv. EIA. Co to konkrétně znamená, ví generální ředitel EDU II, a.s., Martin Uhlíř.

Co z pohledu přípravy nových bloků tento krok přesně znamená a co přesně obnáší?

Dá se říct, že na proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) se připravujeme už od počátku projektu někdy od roku 2009. Tehdy byly zahájeny první studie a průzkumy zaměřené na přírodu, ovzduší, vlivy na řeku Jihlavu a obecně vlivy na okolí, které měly za úkol prověřit realizovatelnost výstavby nových reaktorů v lokalitě Dukovany. Od té doby probíhal každý rok doplňující monitoring vývoje okolní přírody, který prokázal, že nová elektrárna je z pohledu vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví akceptovatelná. Nyní se z našeho pohledu uzavřela etapa důkladné přípravy a byla zahájena etapa detailního nezávislého posuzování a diskuze s veřejností.

V rámci Skupiny ČEZ nešlo o první takový krok. Pomohly Vám zkušenosti ze stejného procesu v Temelíně?

Proces EIA má temelínský projekt již úspěšně za sebou. V Dukovanech na přípravě dokumentace EIA pracoval stejný tým, což byla jednoznačně velká výhoda. Samozřejmě jsme využili zkušenosti a také zpětnou vazbu a podněty z temelínského procesu EIA, což nám umožnilo se lépe připravit na to, co nás čeká v Dukovanech.

Jaké hlavní kroky nás nyní v rámci tohoto procesu čekají?

V pondělí 13.11.2017 byla dokumentace EIA podána na Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které zajistí její zveřejnění v Informačním systému EIA. Současně dokumentaci EIA rozešle k vyjádření dotčeným orgánům (např. SÚJB, MPO, MZd, krajské úřady, atd.), dotčeným územním samosprávným celkům (obce a samosprávy krajů) a do zahraničí. K dokumentaci EIA bude možné se vyjádřit v České republice po dobu 30 dnů od zveřejnění a předpokládá se, že lhůta pro vyjádření okolních států, tj. Slovenska, Rakouska, Německa, Polska a Maďarska, bude vzhledem k mezistátnímu charakteru procesu EIA prodloužena o dalších 30 dnů. K dokumentaci EIA se může rovněž vyjádřit jak česká veřejnost, tak veřejnost ze zahraniční, a právě pro tyto účely byly zajištěny kompletní překlady dokumentace EIA. MŽP také pověří nezávislého zpracovatele posudku, oborníka, který bude mít za úkol zpracovat posudek o vlivech záměru na životní prostředí. Veřejnost bude mít možnost se k záměru vyjádřit také při veřejném projednání, které by mělo proběhnout někdy v první polovině roku 2018. Následně předpokládáme dokončení zpracování posudku v druhé polovině roku 2018 a vydání stanoviska MŽP v roce 2019. Výstup z procesu EIA se stane důležitým podkladem pro další kroky povolování výstavby nových bloků v Dukovanech.

Jak moc se proces posuzování vlivů na životní prostředí liší v případě jaderných zdrojů? Co nás v jeho průběhu všechno čeká (pozornost veřejnosti doma i v zahraničí, pozornost medií, úřadů, institucí i nevládních organizací …)?

Výstavba a budoucí provoz nových jaderných bloků je záměr, který má z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí přeshraniční charakter. Již při prvním kroku, kterým bylo zveřejnění oznámení EIA a tzv. zjišťovací řízení, což máme již za sebou, měli možnost občané ČR a okolních států vyjádřit svoje požadavky na doplnění informací k záměru, které je vhodné uvést do dokumentace EIA. Zejména občané Rakouska a Německa tuto možnost hojně využili. Dá se předpokládat, že MŽP bude podobně jako v Temelíně, organizovat pro okolní státy mezistátní konzultace, kde se budou za účasti českých i zahraničních odborníků a expertů detailně diskutovat otázky vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Rovněž lze očekávat požadavky na uskutečnění veřejných diskusí v zahraničí, a to obdobně jako v Temelíně, kde nakonec proběhly dvě diskuse s veřejností, a to ve Vídni a v Pasově.

V Temelíně to vše trvalo několik let, bude to v Dukovanech obdobné nebo se dá vše zvládnout rychleji a proč?

Věřím, že proces EIA v Dukovanech bude probíhat rychleji než v Temelíně, nejen proto, že se jedná o druhé posuzování podobného projektu v krátké době po sobě, ale také proto, že došlo v rámci poslední novely zákona o EIA k jeho zjednodušení, v souladu s požadavky Evropské unie.

Když půjde vše dle vašeho očekávání, kdy reálně předpokládáte, zahájení výstavby NJZ a jejich případné spuštění?

Jsme pořád na začátku a čeká nás ještě opravdu hodně práce a hodně překážek. Řídíme se strategií uvedenou ve schválené Státní energetické koncepci ČR. Naším úkolem je včas připravit náhradu dnešních dukovanských bloků a to plníme.

Autor: Jiří Bezděk
ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany