Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Stanovisko SÚRAO k zastavení řízení k prodloužení platnosti stanovení průzkumných území na 7 lokalitách

26.4.2017

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) se v březnu negativně vyjádřilo k žádostem Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) o prodloužení povolení ke geologickým průzkumům v lokalitách, které jsou posuzovány jako potencionálně vhodné pro výstavbu hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů (HÚ).

SÚRAO konstatuje, že zamítavé stanovisko MŽP (k prodloužení tzv. „průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry“) nemá vliv na průběh hodnocení stávajících lokalit. Vyhodnocení potenciálních oblastí bude pokračovat podle stanoveného harmonogramu s tím, že koncem roku 2018 dojde k jejich zúžení na 4, a to na základě existujících dat. Toto hodnocení příslušnými expertními týmy již probíhá. V roce 2016 probíhaly výzkumné a monitorovací práce v míře, kterou legislativa a situace umožňovala. Jednalo se o terénní pochůzky, rekognoskace terénu, odběry vzorků nebo monitoring. Jako výsledek geologických a jiných prací byly vyhotoveny geovědní modely horninového podloží, na jejichž základě budou lokality vyhodnoceny. Prodloužení platnosti průzkumných území mělo SÚRAO umožnit detailněji definovat požadavky na technické geologické práce v dalších etapách. Za nové situace tak bude tato problematika pravděpodobně předmětem nových žádostí a následných průzkumů v příštích letech.

SÚRAO podalo rozklad k ministru životního prostředí proti rozhodnutí o neprodloužení průzkumných území. Hlavním důvodem rozkladu je, že podle MŽP lze platnost rozhodnutí o stanovení průzkumného území prodloužit jen tehdy, je-li doba platnosti tohoto rozhodnutí zachována nejen v době podání žádosti o její prodloužení, ale především v době rozhodování o takové žádosti. SÚRAO podalo žádosti o prodloužení s dostatečným časovým předstihem, nicméně v průběhu správního řízení došlo k ukončení jejich platnosti. Zákon o geologických pracech přímo nespecifikuje dobu, ve které se musí podat žádost o prodloužení. Naše žádost o prodloužení byla podána v době platnosti daného povolení. Nebyla překročena žádná správní lhůta, nicméně rozhodne samozřejmě vyjádření ministerstva životního prostředí k rozkladu.

Zdroj: SÚRAO - Zprávy ze Správy -Jaro 2017

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany