Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Vrtné práce v okolí JE Dukovany pro potvrzení seizmické stability

Vrtné práce v okolí JE Dukovany pro potvrzení seizmické stability

20.4.2016

V okolí JE Dukovany probíhají ve vytipovaných lokalitách v rámci přípravných prací pro výstavbu nového bloku geologické průzkumné práce.

 

V rámci přípravných prací pro výstavbu nového bloku v Dukovanech je nutné mimo jiné i prokázat seizmickou stabilitu blízkého i vzdáleného okolí JE Dukovany. Z tohoto důvodu byly vytipovány lokality, ve kterých bude probíhat detailnější geologický průzkum prostřednictvím geologických vrtů a případně i geologických rýh. Všechny geologické práce probíhají v souladu se zákonnými požadavky České republiky, vždy je vyžadován souhlas majitele pozemku a po ukončení průzkumných prací je vše uvedeno do původního stavu.

 

1. Lokalita Lesonice, Slatina

Zde aktuálně probíhají vrtné práce pro zajištění doplňujících geologických informací. V rámci vrtného průzkumu budou provedeny 4 geologické vrty do hloubky 30 – 50 m. Vrtné práce budou dokončeny v průběhu dubna. V průběhu vrtných prací budou odebírány vzorky zemin a hornin k laboratorním zkouškám a následně po odvrtání budou vrty zasypány a terén uveden do původního stavu.

Po dokončení vrtných prací a jejich vyhodnocení bude možné stanovit další postup prací na této lokalitě v roce 2017. Předpokládá se realizace průzkumné geologické rýhy o délce cca 50m a hloubce cca 2-3 metry. V rámci průzkumu v rýze, bude rýha geologicky popsány, proběhne odběr vzorků zemin a hornin k laboratornímu zkoumání. Po dokončený rýhy bude místo uvedeno do původního stavu. Místo pro případné vyhloubení rýhy bude upřesněno po vyhodnocení prací v tomto roce. Technické práce plánovány nejpravděpodobněji na podzim 2017.

2. Lokalita lomu u Dobelic, Rakšic a Dobřínska

V této lokalitě bude v tomto roce probíhat průzkum pomocí neinvazivních metod (nebude se vrtat ani bagrovat). V průběhu dubna až července bude provedeno geologické a geomorfologické mapování v této oblasti. Na tyto činnosti bude v druhé polovině roku navazovat geofyzikální průzkum. Tyto činnosti mají za cíl podrobněji popsat geologickou a tektonickou stavbu v této lokalitě. Tyto lokality průzkumu navazují geograficky na bod č. 1.

3. Lokalita u Tasovic a Krhovic

V této lokalitě bude proveden průzkum pomocí neinvazivních a invazivních geologických metod. Nejprve bude v období duben až květen provedeno geofyzikální měření s cílem určit nejvhodnější místo pro předpokládané vyhloubení geologické průzkumné rýhy o délce cca 50 m a hloubce 2-3 m. Po provedení geofyzikálního měření a jeho vyhodnocení bude rozhodnuto, zda je vhodné v této lokalitě provést vyhloubení geologické průzkumné rýhy. Realizace průzkumu pomocí geologické rýhy se předpokládá v období srpna až listopadu 2016, přičemž přesný termín realizace bude závislý na časových možnostech dodavatele, na klimatických podmínkách a přístupu k pozemku. V průběhu realizace rýhy bude provedeno její zmapování, zákres, odběr vzorků k dalšímu zkoumání (zejména datovatelné sedimenty). Následně bude terén uveden do původního stavu.

4. Lokalita u Budkovic

V této lokalitě bude v letošním roce probíhat neinvazivní průzkum pomocí mapovacích prací a geofyzikálního měření. Cílem těchto prací je získání důležitých doplňkových informací ke zjištěným tektonickým poměrům z roku 2015. Práce jsou plánovány v období červenec až říjen 2016. Nejprve bude provedena rekognoskace terénu a vyhledání vhodných míst pro provedení geofyzikálních měření. Následně proběhne samotné geofyzikální měření. Pomocí geofyzikálních metod budou získány důležité informace o podpovrchové stavbě kvartérních sedimentů v této oblasti.

 

Na základě výstupů z letošního roku bude proveden plán činností na rok 2017 s tím, že se nepředpokládá provedení technických prací v 1. pol. 2017. Pokud by mělo dojít k případným technickým pracím, tak budou realizovány z největší pravděpodobnosti na podzim 2017, tak aby v roce 2018 byla provedena Souhrnné zhodnocení prací v okolí Dukovan.

 

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany