Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Zprávy z jaderné energetiky - 12. května 2017

12.5.2017

Jednou větou

V Dukovanech je odstávka na bloku č. 1, blok č. 2, 3,4 jsou na plném výkonu. Blok č. 4 je v přípravě na odstávku.

Oba dva bloky ETE jsou na plném výkonu, Havarijní cvičení zóna 2017 v EDU, OBK poznává reaktor AP 1000. Konec uranové těžby v Čechách.

Dobré vysvědčení MAAE pro Turecký výzkumný reaktor TR2, JE Barakah 1 v SAE požádala o souhlas se zavážením paliva.

…..Více dále.

Provoz EDU

1. Blok - odstávka  112. den odstávky z plánovaných 125. Režim  6,  palivo zavezeno v reaktoru, ukončena překládka

2. Blok - 100%,  504 MWe

3. Blok - 100%,  500 MWe

4. Blok -  93 %,  465 MWe, provoz na tzv. výkonový efekt před koncem kampaně

Provoz v souladu s Limity a podmínkami.  Celková výroba letos 3 871 GWh

                                                                                                                                                          

Provoz ETE

1. Blok 1078 MW, celková výroba letos 3395 GWh

2. Blok 1085 MW, celková výroba letos 3420 GWh

  

Z domova

Jaderná elektrárna s reaktorem Westinghouse AP 1000 - viz. samostatný článek v sekci Naše činnost

 

V dole Rožná byl vytěžen poslední vůz uranové rudy

28.4.2017 Atominfo

Šedesátiletá éra těžby uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky, která se velkou měrou podílela na rozvoji kraje Vysočina, končí. Státní podnik DIAMO ukončil 27. dubna 2017 těžbu v  posledním uranovém dole v České republice za přítomnosti ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka, předsedy Českého báňského úřadu Martina Štemberky a další zhruba stovky hostů tradičním hornickým ceremoniálem, kdy byl na povrch vyvezen symbolický poslední vůz vytěžené uranové rudy.

Slavnostní akci zahájil ředitel státního podniku DIAMO Tomáš Rychtařík přivítáním všech přítomných, historii ložiska Rožná a činnost dolu poté připomněl závodní Dolu Rožná I Pavel Vinkler.

Důležitost těžebního průmyslu a ochranu nerostného bohatství České republiky zdůraznil ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, který ve svém vystoupení mimo jiné řekl: „I přes útlum, který v posledních letech panuje v oblastech hornictví, stát jako vlastník nerostného bohatství pohlíží na těžební průmysl jako na perspektivní odvětví, které zabezpečuje strategické komodity, neboť nerostné suroviny tvoří základní ekonomické hodnoty každé země. Považuji za důležité, aby tento stát kladl důraz na surovinovou a energetickou bezpečnost s maximální možnou mírou využívání domácích zdrojů.“

Při konkrétním hodnocení činnosti Dolu Rožná pak doplnil: „Těžba zde na Dole Rožná probíhala úctyhodných 60 let. Jsem rád, že mohu konstatovat, že ložisko, ze kterého dnes bude vytěžen poslední vůz uranové rudy, bylo racionálně vydobyto a že uran zde získaný byl využit pro českou jadernou energetiku.“ Na závěr pak Jiří Havlíček poděkoval všem, kteří se na šedesátileté činnosti těžby uranu na Vysočině podíleli.

Předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka ve svém projevu vyjádřil přesvědčení, že s posledním vozíkem na Dole Rožná končí pouze jedna etapa českého rudného hornictví a to jen proto, aby začala etapa nová. Ocenil náročnou práci, kterou generace havířů na Dole Rožná odvedly, i její přínos pro rozvoj naší země a připomněl, že navzdory obtížným přírodním podmínkám byla ruda na Dole Rožná dobývána s vysokou úrovní bezpečnosti práce, kterou se podařilo udržet až do vytažení posledního vozu.

Ředitel státního podniku DIAMO Tomáš Rychtařík se věnoval budoucnosti odštěpného závodu GEAM v Dolní Rožínce. „Vytěžením posledního vozu na ložisku Rožná rozhodně nekončí činnost státního podniku DIAMO v této lokalitě. Kromě již rozběhnutého projektu budování a provozu Podzemního výzkumného pracoviště Bukov čeká odštěpný závod GEAM náročné období zahlazování následků činnosti po těžbě uranu v oblasti a pokračování realizace již započatých projektů,“ uvedl Tomáš Rychtařík.

 

Informace o Dole Rožná

Důl Rožná I je posledním uranovým dolem jak na území České republiky, tak i ve střední Evropě. V provozu byl od 1957 do roku 2016, kdy byla oficiálně ukončena komerční těžba uranu z tohoto ložiska.

Ložisko uranových rud Rožná, které bylo objeveno v roce 1956, se nachází 50–60 km severozápadně od Brna v okrese Žďár nad Sázavou. Těžební činnost zde byla oficiálně zahájena 27. října 1957 hloubením těžní jámy R 1. Za dobu provozu se podařilo vybudovat rozsáhlý těžební podnik, který vydobyl téměř 17 milionů tun uranové rudy s obsahem 20 tisíc tun uranového kovu. Těžba uranové rudy byla několikrát usnesením vlády v rámci útlumového programu prodloužena, avšak usnesením vlády č. 50 ze dne 25. ledna 2016 byla komerční těžba uranového kovu ukončena k 31. prosinci 2016.

Zaměstnanci státního podniku DIAMO, odštěpného závodu GEAM budou dál zajišťovat činnosti na likvidaci dolu, zahlazování následků těžby, čerpání a čištění důlních vod a další činnosti odštěpného závodu. Část důlních zaměstnanců se rovněž podílí na zajištění projektu Podzemního výzkumného pracoviště Bukov ve spolupráci se Správou úložišť radioaktivních odpadů.

Významná data (Společně s politickými vězni a největšími firmami je připomínají Hospodářské noviny)

1946 – Začala těžba uranu v Československu. Na základě smlouvy z listopadu 1945 šla veškerá produkce do Sovětského svazu.

1960 – Vrchol těžby uranu v ČSR, kdy ho bylo vytěženo 3000 tun.

1961 – Z uranových dolů byli propuštěni političtí vězni, kteří zde pracovali od roku 1949.

1967 – Vznikl státní podnik Československý uranový průmysl. Jeho nástupcem je podnik Diamo, který spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu.

1986 – První kroky k utlumení těžby uranu, první plán schválila v roce 1989 ještě komunistická vláda.

1990 – Rozhodnutí o snížení těžby uranu, od roku 1994 už se neprováděly žádné těžební průzkumy.

1999 – Surovinová koncepce vlády zmiňuje jako cíl ukončení těžby uranu.

2015 – Zamítnutí snah australské společnosti Urania Mining o těžbu v obci Brzkov na Vysočině, která se takto angažovala od roku 2006.

2016 – Vláda rozhodla o ukončení komerční těžby v posledním dole Rožná I. spravovaném firmou Diamo.

 

Ze zahraničí

Mise MAAE chválí bezpečnostní vylepšení Tureckého výzkumného reaktoru

9 May (NucNet):

Turecký úřad pro atomovou energii /Turkish Atomic Energy Authority (TAEK)/ zavedl několik zlepšení bezpečnosti  výzkumného reaktoru TR-2 v Turecku, včetně úprav k posílení ochrany proti seizmickému ohrožení, upgrady bezpečnostních systémů jakož i zlepšení bezpečnostní dokumentaci. Konstatovala to bezpečnosti mise INSARR Mezinárodní agentury pro atomovou.

TR 2 je 5 MW výzkumný reaktor ve výzkumném a tréninkovém centru v Istambulu. Spouštěl se v roce 1981. V roce 2009 byl převeden z režimu používání vysoce obohaceného paliva (HEU) na režim  paliva s nízkým obohacením (pod 19% U 235). Nyní žádá dozor o souhlas se spuštěním tohoto reaktoru  s nízkoobohaceným palivem. Tento proces absolvovala většina výzkumných reaktorů včetně reaktoru v CV Řež.


Barakah 1  čeká na povolení k zavážení paliva

05 May 2017 WNA:

Základní technologie JE Barakah 1 v Emirátech je hotova a provozující organizace Nawah Energy Company musí teď požádat dozor o souhlas se zavážením paliva.

Korejské konsorcium zde staví korejský reaktor APE 1400 pro investora Emirates Nuclear Energy Corporation (Enec). KHNP bude v provozu zaměstnávat svých cca 400 expertů  až do roku 2030, kdy by měl být vycvičen vlastní arabský personál ve společnosti NAWAH.ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany