Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2017

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Zasedání OBK v JE Dukovany při cvičení Tornádo 2017

Zasedání OBK v JE Dukovany při cvičení Tornádo 2017

9.6.2017

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany se sešla v úterý 6.6. za účasti ředitele M. Štěpanovského na svém letošním druhém plánovaném zasedání. Bylo spojené s účastí na cvičení TORNDÁDO 2017.

OBK při JE Dukovany zasedala v rámci cvičení Tornádo 2017Projednávala aktuální stav provozu EDU, situaci v přípravě výstavby EDU 5 a upřesňovala si plán práce na další období.

V provozu EDU byla ukončena odstávka na bloku č. 1. Odstávka trvala 123 dní a byly při ní provedeny mimo výměnu 1/5 jaderného paliva v reaktoru také všechny plánované revize, opravy a rekonstrukce.  Bloky 2 a 3 jsou v plném provozu a na bloku 4 byla zahájena odstávka, pro kterou je plánováno 120 dní. Při ní bude  vyměněna část jaderného paliva, budou dokončeny kontroly a revize svarových spojů a budou dokončeny některé investiční akce svázané s projektem LTO (dlouhodobý provoz).

Z těch viditelných rekonstrukcí jsou úpravy a rozšíření teledozimetrického systému v nejbližších obcích.

Byly zpracovány výsledky kontrol na bloku č. 2.  O tyto výsledky byla doplněna žádost podaná již dříve na SUJB k udělení „licence“ na další provoz. Předpokládá se, že SUJB vystaví licenci v podobném rozsahu jako na blok č. 1 do konce června. Na podzim letošního roku budou potom podány žádosti o licenci pro blok 3 a 4.

V provozu bylo zjištěno jedno porušení Limit a podmínek, kterým bylo pozdní zjištění neprovozuschopného měření na dělicí rovině hlavních cirkulačních čerpadel. EDU přijalo po tomto zjištění nápravná opatření.

Pozitivní výsledek byl zaznamenán v oblasti minimalizace objemu radioaktivních odpadů ke konečnému uložení. Spalitelné odpady jsou voženy na Slovensko do spalovny, kde zredukují jejich objem o 99%. Pro lisovatelný odpad je používáno super lisování na Slovensku a tavení kovového odpadu ve Švédsku. Výsledkem těchto aktivit je malé množství výsledného objemu odpadů ukládaných na úložiště v areálu EDU a uvolnění vnitřních skladovacích prostor a nádrží na odpad. Dostatečně velký volný objem skladovacích prostor je nezbytná podmínka k dalšímu dlouhodobému provozu. OBK tento přístup vysoce oceňuje.

Na úložišti v Dukovanech, které provozuje SURAO bylo zjištěno jedno porušení Limit a Podmínek – nefunkční kontrolní vážení odpadů, za toto porušení dostalo SURAO pokutu od SUJB.

V letošním roce došlo ke dvěma pracovním úrazům dodavatelů a jeden u pracovníka ČEZ. Na EDU pracuje 1230 pracovníků ČEZ, z toho 777 zaměstnanců EDU. Probíhá posilování kapacit technického inženýringu o 50 expertů. V souvislosti s naplňováním nového Atomového zákona se počítá s  náborem dalších 50 pracovníků.

OBK konstatuje, že v uplynulém období byl provoz EDU bezpečný a spolehlivý. Komunikace s vedením elektrárny je intenzivní a otevřená a OBK si ji pochvaluje. Aktuální informace o provozu EDU a dění v „jaderném světě“ najdete na https://www.obkjedu.cz/

  

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany