Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2018

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Mýty o výstavbě nových bloků v Dukovanech

11.9.2018

V souvislosti s připravovanou výstavbou nových bloků v ČR se objevilo několik mýtů o nedostatcích lokality Dukovany pro novou výstavbu. Jen podotýkám, že podle ASEK se počítá s náhradou současných čtyř bloků o celkovém výkonu 2000 MW novými bloky o stejném instalovaném výkonu. Níiže jsou ty hlavní a komentář k nim.

1.      V řece Jihlavě je málo vody, resp. je málo kvalitní

Je pravdou, že dostatek chladící vody a její kvalita je v lokalitě Dukovany „úzké hrdlo“. Proto je této problematice věnovaná od počátku velká pozornost. Od roku 2009 bylo vypracováno velké množství různých studií a analýz, zpracované uznávanými vodohospodářskými autoritami, převážně za účasti správce toku Povodí Moravy a vodohospodářské autority – Krajského úřadu kraje Vysočina. Výsledky studií jsou shrnuty v dokumentaci EIA, která je veřejně k dispozici na stránkách MŽP. Závěrem je, že vody v řece Jihlavě je dostatek pro dlouhodobý provoz dvou nových bloků 1200MW a je dostatek vody i pro souběžný provoz dnešních bloků a jednoho nového bloku. Problematika vod byla také veřejně diskutována v rámci mezistátních konzultací s mezinárodní odbornou veřejností. Při zkoumání dostatku vody v řece Jihlavě byly také simulovány možné negativní vlivy rozvíjejícího se globálního oteplování.

Primárním cílem výstavby nových bloků je náhrada současného výkonu. S provozem dnešních bloků a tím i se spotřebou vody pro chlazení má společnost ČEZ dlouhodobou zkušenost. Pro provoz nových bloků bude potřeba přibližně stejné množství vody. Z toho důvodu je dostatek prokazatelných zkušeností o dostatku chladící vody i pro nové bloky.

Pro účel zajištění dostatku vody byla současně s jadernou elektrárnou vybudovaná vodní přečerpávací elektrárna Dalešice Mohelno. Její kapacita je cca. 130mil.m3 a to zajišťuje zásobní objem i pro překonání hypoteticky uvažovaných suchých období.

Dostatek chladící vody v řece Jihlavě nemá vliv na bezpečný provoz elektrárny. Pro zajištění bezpečnostních funkcí potřebuje elektrárna pouze cca 1% objemu vody, který je požadovaný pro plný provoz. To znamená, že v případě hypotetického nedostatku vody v řece by elektrárna snížila přechodně výkon po dobu suchého období.

V případě dlouhotrvajícího sucha lze uvažovat o instalaci tzv. suchých chladících věží, které se ve světě v extrémních klimatických podmínkách již používají, a které by zajistili provoz a chlazení bloků i v extrémních, dlouhotrvajících období sucha. Zatím na základě předpovědí tento stav momentálně nehrozí.

2.      V lokalitě Dukovany nejsou vykoupeny všechny pozemky

Výkupy pozemků probíhají v lokalitě od roku 2009. Do dnešního dne se podařilo vykoupit dostatek pozemků určených pro výstavbu nových bloků EDU5 i EDU6. Tato plocha byla ověřena pro umístění všech budov potřebných pro provoz dvou nových bloků. Pro zajištění lepšího komfortu při výstavbě se diskutuje se dvěma vlastníky, kteří odmítají prodat svoje pozemky za cenu historicky stanovenou představenstvem společnosti ČEZ, a tato jednotná cena za m2 se doposavad nikdy nepřekročila. Tito dva vlastníci požadují cenu vyšší. To znamená, že problém spočívá v ceně, nikoliv v tom že by pozemky byly nevykoupitelné.

V této souvislosti je namístě začít diskutovat změnu zákona o vyvlastnění pozemků. Jaderná elektrárna je strategická infrastruktura pro chod státu, vyrábějící velké množství elektřiny pro všechny a zajišťující chod energetické soustavy. Proto je namístě, aby byla zařazena mezi veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění. Proto byl na červnovém zasedání vlády ČR zadán úkol na vyřešení majetkoprávních vztahů související s pozemky pro novou jadernou elektrárnu. (viz. Úkol č. 13)

3.      Do lokality Dukovany nelze dopravit těžké a rozměrné komponenty

Doprava těžkých a rozměrných komponent, jako je reaktor, parogenerátor, turbíny, transformátory, je složitý úkol. Proto byly přizvány k této akci mezinárodní firmy, které mají zkušenosti s přepravou takto velkých komponent. Plánuje se přeprava komponent lodí po Labi do Kolína, kde bude náklad přeložen na tahače, které dopraví komponenty z Kolína přes Čáslav, Havlíčkův Brod, Jihlavu, Třebíč do Dukovan. V minulosti byla provedena celá řada detailních průzkumů celé trasy s přesnou specifikací nezbytných stavebních úprav. Tyto stavební úpravy jsou rozděleny na přechodné (zejména místní úpravy, podpory mostů atd.) a stavební úpravy stabilní (např. obchvaty obcí a měst). Přechodné úpravy budou realizovány investorem a po realizaci transportu budou zlikvidovány a uvedeny do původního stavu. Trvalá opatření budou realizované vlastníky komunikací. Důvodem je, že tyto opatření budou dlouhodobě využívány zejména občany a odlehčí dopravu v příslušných obcích a městech, zatím co doprava těžkých a rozměrných komponent proběhne velice krátkodobě. V této souvislosti rozhodla vláda o jejich realizaci a financování. Příprava a realizace trvalých staveb je koordinována ministerstvem dopravy. Doprava těžkých a rozměrných komponent je realizovatelná a aktivně připravovaná v souladu s harmonogramem.

4.      Připojení nových bloků v Dukovanech je z pohledu sítě problematické.

Opak je pravdou. Rozsah úprav v síti je pro dukovanské bloky menší než pro temelínské. Navíc ze síťových studií vychází, že by v síti nastal velký problém, pokud by nové bloky byly postaveny v Temelíně a v Dukovanech by došlo k odstavení dnešní bloků. V tom případě by na jihu Čech došlo k velké koncentraci výkonu, zatímco na jihu Moravy by byl nedostatek. To by způsobilo nevyvážení sítě, což by si vyžadovalo stavbu nového vedení mezi Temelínem a Dukovany, které by bylo schopno přenést tento nedostatkový výkon.

Z dlouhodobého pohledu se v Dukovanech sleduje především náhrada výkonu dnešních bloků 2000MW za dva nové bloky 2x1200MW. Z toho je vidět, že vlastní energetická  síť nevyžaduje zásadní posilování.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany