Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2021

2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Jaderná bezpečnost – opakování

Jaderná bezpečnost – opakování

11.2.2021

Téma bezpečnost jaderných reaktorů jsme v tomto sloupku již několikrát probírali.  Nicméně znalostí není nikdy dost a opakování snad také neškodí. Takže znovu několik poznámek k bezpečnosti, a to ve světle aktuálního dění na JE Dukovany.

Vše, co je v EDU vyprojektováno a vybudováno, k čemu jsou lidé vedeni, a způsob, jak se elektrárna provozuje, je podřízeno jednomu cíli: Provozovat spolehlivě a bezpečně tak, aby v žádném případě nedošlo k úniku radioaktivních látek do životního prostředí.  Dosažení takového cíle vyžaduje splnění  tří hlavních a neopomenutelných základních vlastnosti:  plná kontrola nad štěpnou reakcí, účinné a funkční systémy chlazení a plně funkční systém bariér proti šíření radioaktivních látek. Jedním slovem, regulace reaktoru, odvod tepla a bariéry.

Dnes se zaměříme jen na bariéry.

Radioaktivních látek je po probíhající štěpné reakci v jaderném palivu obrovské množství. Jsou fixovány v keramické matrici palivové tabletky a pod hermeticky těsným pokrytím palivového proutku. To je první bariéra proti šíření. Druhou bariérou je primární okruh, který odvádí teplo z jaderného paliva (aktivní zóny) a poslední, třetí bariérou je hermetická budova, ve které je umístěn primární okruh (reaktor, parogenerátory, primární okruh a pomocné systémy). Někdy se používá termín kontejnment, v případě EDU také hermetický box.  

Máme tedy tři bariéry, jejichž těsnost a nepropustnost je kontrolována. Obsah radioaktivity v primárním okruhu je trvale sledován a odchylka od normálu může signalizovat porušení první bariéry.  Obsah radioaktivity uvnitř hermetické stavby kontejnmentu je kontinuálně vyhodnocován, stejně jako radioaktivita v sekundárním okruhu.  V hermetické zóně (třetí bariéra) je udržován podtlak a jeho pokles může signalizovat její netěsnost. Shrnu-li to, tak stav všech tří bariér je trvale sledován a monitorován a každá odchylka je okamžitě prověřována.

A nyní aktuální stav na EDU 1. Při spouštění bloku 1 po odstávce začátkem roku byla zaznamenána odchylka ve složení vody sekundárního okruhu. K tomu mohlo dojít netěsností teplosměnných ploch v parogenerátoru.  Připomínám, že v každém z parogenerátorů je 5 536 trubiček, kterými protéká primární chladivo.  Aby se odchylka prověřila, bylo najíždění bloku zastaveno a provedla se mimořádná kontrola těchto trubiček. Nalezená netěsná trubička byla posléze zaslepena, těsnost druhé bariéry (hranice primárního okruhu) byla obnovena.

A ještě poznámka na okraj.  Za 35 let provozu čtyř dukovanských bloků je celkově na všech 24 parogenerátorech takto opraveno jen několik desítek trubiček. Jedná se o projektový typ možné závady, pro které jsou stanoveny standardní postupy opravy, včetně dostatečné rezervy, která je více než 20 %, takže tento zásah nemá na funkčnost parogenerátoru žádný vliv.

To, co musím ocenit, je přístup energetiků. I za cenu ztráty výroby prověřují stav bariér a analyzují každou odchylku. I tak naplňují jednu ze tří základních podmínek bezpečnosti – těsnost bariér.

 

Aleš John, OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany